GODZINY OTWARCIA - MAJÓWKA
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
GKK > Sklepy > Auchan
Galeria korona - Auchan

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia
poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00
niedziela handlowa: 10.00 – 20.00
niedziela wolna od handlu: zamknięte

https://www.auchan.pl/pl

 
Galeria korona - Auchan
Zobacz lokal na mapie

O marce Auchan

Za­do­wo­le­nie klien­ta to war­tość pod­sta­wo­wa Au­chan. Od po­cząt­ku trosz­czy­my się, by skle­py Au­chan w ca­łej Pol­sce od­po­wia­da­ły po­trze­bom na­szych klien­tów. Dla­te­go też, każ­de­go ro­ku wpro­wa­dza­my no­we pro­duk­ty mar­ki wła­snej i po­sze­rza­my ga­mę asor­ty­men­tu. Co­dzien­nie, uzna­nie dla Au­chan wy­ra­ża­ją ty­sią­ce klien­tów, ro­bią­cych za­ku­py w na­szych skle­pach, ko­rzy­sta­ją­cych z licz­nych pro­mo­cji i udo­god­nień pro­po­no­wa­nych przez skle­py. Klien­ci do­ce­nia­ją nie tyl­ko ni­skie ce­ny, ale rów­nież sze­ro­ki i traf­ny wy­bór to­wa­rów oraz pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę.
GODZINY OTWARCIA - MAJÓWKA