GODZINY OTWARCIA - 30.05 - BOŻE CIAŁO
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
GKK > Regulamin

Regulamin Centrum Handlowego Galeria Korona Kielce

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego „Galeria Korona Kielce”, zwanego dalej Centrum.

 1. Centrum składa się z Galerii Handlowej prowadzonej pod marką „Galeria Korona Kielce” (obejmującej lokale handlowe, usługowe i restauracje) oraz Części Wspólnych Centrum, w tym parkingu oraz terenu wokół Centrum. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie całego Centrum, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub z uregulowań prawnych dotyczących wyłącznie poszczególnych części Centrum.
 2. Regulamin został przyjęty w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego.
 3. Z Centrum Handlowo – Rozrywkowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz na stronie internetowej: galeria-korona.pl.
 4. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 6. Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum Handlowo – Rozrywkowego jest zabroniona.
 7. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z rzeczami, materiałami, substancjami itp., mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 8. Zabrania się używania na terenie Centrum jakichkolwiek przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)
 9. Dopuszcza się korzystanie z części wspólnych Centrum wraz z psami odpowiednio zabezpieczonymi i trzymanymi na smyczy. Dopuszczalne jest również przebywanie na terenie części wspólnych z małymi zwierzętami domowymi w dostosowanych do tego celu klatkach/torbach transportowych. Zabrania się wnoszenia zwierząt w powszechnym odczuciu uznawanych za niebezpieczne.
 10. Właściciele zwierząt ponoszą bezwzględną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone i są zobowiązani do posiadania nad nimi pełnej kontroli, w tym w szczególności zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, a także do dołożenia wszelkich starań, aby nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku Centrum.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na schody ruchome.
 12. Zabrania się pozostawiania zwierząt w obrębie Centrum Handlowo – Rozrywkowego bez opieki.
 13. Wstęp ze zwierzętami do poszczególnych lokali handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego ograniczony jest odrębnymi regulaminami każdego z nich. Właściciele lokali samodzielnie stanowią o zasadach umożliwiających wejście zwierząt na swoją powierzchnię najmu.
 14. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 15. Zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 16. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.
 17. Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).
 18. Wszyscy odwiedzający Centrum Handlowo – Rozrywkowe proszeni są o respektowanie i stosowanie się do poleceń Pracowników Ochrony Centrum oraz Dyrekcji Centrum Handlowo – Rozrywkowego i osób przez nią upoważnionych.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie obiektu (wizerunek) jest Forum Kielce Sp. z o. o. 59-300 Lubin, ul Sikorskiego 20, adres do korespondencji: Biuro Dyrekcji, ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.galeria-korona.pl w zakładce „Dane Osobowe”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w związku z utrwalaniem wizerunku klientów oraz personelu Centrum Handlowo – Rozrywkowego w przypadku organizowania imprez na terenie Centrum oraz dla zadań realizowanych dla dobra publicznego (art. 6 pkt 1 lit c) RODO);
  2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, w związku z funkcjonowaniem Systemu Monitoringu Wizyjnego (art. 6 pkt 1 lit f) RODO).
 20. Państwa dane osobowe, w szczególności utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym (w postaci wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych pojazdów i numerów bocznych pojazdów) będą przetwarzane dla realizacji tych celów. Dane te przekazywane są firmie świadczącej usługi ochrony obiektu: konsorcjum Impel Safety Sp. z o.o. oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, w celach wskazanych w ust. 14.
 21. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mariusza Kania, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@ultro-holding.pl
 22. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 23. Administrator informuje, że w przypadku organizowania jakichkolwiek imprez o charakterze rozrywkowym na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego (który obejmuje także wszelkie przynależności do obiektu wskazane w pkt. 1), będzie on utrwalał przebieg tych imprez w formie m.in. fotograficznej (w tym publikował te relacje w prowadzonych social mediach oraz stronie internetowej Administratora), a więc także utrwalany będzie wizerunek osób uczestniczących w tych imprezach. W przypadku braku wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku prosimy o opuszczenie terenu obiektu.

Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.

GODZINY OTWARCIA - 30.05 - BOŻE CIAŁO