GODZINY OTWARCIA - MAJÓWKA
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
MENU
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
sklepy
Filter by Categories
Strefa stylu
PL
GKK > Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Forum Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300),
  ul. Sikorskiego 20, KRS: 0000765458, REGON: 382229867, NIP: 6793178812
  Adres do korespondencji: Biuro – ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce
 2.  

 3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:iod@galeria-korona.pl
 4.  

 5. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:
  1. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) – umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora, RODO to jest:
   – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w szczególności w przedmiocie działań marketingowych i promocyjnych Administratora;
   – W celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem;
   – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
   – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 6.  

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 8.  

 9. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 10.  

 11. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, do momentu odwołania zgody przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 12.  

 13. Prawa osoby której dane są przetwarzane – Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest na zgodzie osoby, której dane dotyczą wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;
   – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 14.  

 15. Odbiorcą danych mogą być:
  1. Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
  2. Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).
GODZINY OTWARCIA - MAJÓWKA