ScrollToTop

Polityka prywatności

 

 1. Informacje ogólne.

1.1. Operatorem https://galeria-korona.pl jest Cuprum Arena Galeria Lubińska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie, ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin,  KRS 0000671702,   NIP 7010362091,   REGON 146433875.
 
1.2. Osoby korzystające z usług Serwisu są jego użytkownikami.
 
1.3. Serwis realizuje funkcje zbierania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób, poprzez:

 
1.4. Cuprum Arena Galeria Lubińska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie, ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin przetwarza dane osobowe użytkowników w związku ze świadczeniem usług przez Serwis i jest Administratorem tych danych.
 
1.5. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie
 
1.6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

 
1.7. Użytkownik na podstawie zgody może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby marketingu.
 
1.8. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia wszelkich zgód i zażądania usunięcia jego danych osobowych z Serwisu.
 
1.9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany.
 
1.10. Użytkownikowi przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.
 
1.11. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora na czas świadczenia usług przez Serwis.
 
1.12. Dane osobowe mogą być przekazywane, po wyrażeniu zgody, odbiorcom danych osobowych takim jak:

 
1.13. Administrator w celu realizacji usług Serwisu, może przekazywać dane osobowego użytkownika podmiotom znajdujących się poza granicami UE i terytoriów na obszarze których stosuje się prawo UE, to jest podmiotom mającym siedzibę w USA.
 
1.14. Administrator informuje, że przekazywanie danych do USA jest możliwe na podstawie art. 45 ust. 1 RODO i decyzji 1 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE- USA, OJ L 207, 1.8.2016, p.1.
 
1.15. Administrator informuje, że korzystanie przez użytkownika z usług dostawców serwisów społecznościowych umożliwia interakcję Serwisu z sieciami społecznościowymi. Te interakcje i informacje zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
 
1.16. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości świadczenia usługi (sprzedaż przez sklep internetowy).

 

 1. Informacje w formularzach.

2.1. Serwis zbiera dane osobowe w celu umożliwienia realizacji świadczonych przez Operatora (Administratora) usług za pośrednictwem Serwisu może zapisać ponadto dane o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 
2.2. Dane w formularzu nie są udostępniane stronom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 
2.3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego czy udzielania informacji.
 
2.4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych i innych podmiotów wymienionych w punkcie 1.11. Polityki.

 

 1. Informacja o plikach cookies.

3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
 
3.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 
3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

 1. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
 
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 1. Udostępnienie danych.

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 
5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 1. Zarządzanie plikami cookies

 
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Dane osobowe
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 

 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:
  Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Gen. W. Sikorskiego 20, KRS 0000442928, NIP 7010362091, REGON: 146433875.
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:
  iod@cuprum-arena.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

  • a. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) – umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora RODO to jest:
   – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   – W celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;
   – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, do momentu odwołania zgody przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 7. Prawa osoby której dane są przetwarzane – Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  • a. dostępu do swoich danych osobowych;
  • b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  • c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
  • e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;
   – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 8. Odbiorcą danych mogą być:
  • a. Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
  • b. Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).
Galeria Korona Kielce Pomysł na prezent